طراحی فضای سبز

امروزه معماری منظر و طراحی فضاهای تفریحی و تفرجی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بشر امروزی است.تفلیق محیط طبیعی با محیط مصنوعی و به کارگیری عوامل مصنوع در راستای عوامل طبیعی است که ارتباط نزدیک انسان را با محیط طبیعی برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را مرتفع می سازد.(ادامه)

ko1.jpgko2.jpgko3.jpgko4.jpgko5.jpgko6.jpgko7.jpgko8.jpgko9.jpgko10.jpgko11.jpgko12.jpgko13.jpgko14.jpgko15.jpgko16.jpgko17.jpgko18.jpgko19.jpgko20.jpgko21.jpgko22.jpgko23.jpgko24.jpgko25.jpgko26.jpgko27.jpgko28.jpgko29.jpg