طراحی فضای سبز

امروزه معماری منظر و طراحی فضاهای تفریحی و تفرجی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بشر امروزی است.تفلیق محیط طبیعی با محیط مصنوعی و به کارگیری عوامل مصنوع در راستای عوامل طبیعی است که ارتباط نزدیک انسان را با محیط طبیعی برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را مرتفع می سازد.(ادامه)

Slide1.JPGSlide2.JPGSlide3.JPGSlide4.JPGSlide5.JPGSlide6.JPGSlide7.JPGSlide8.JPGSlide9.JPGSlide10.JPGSlide11.JPGSlide12.JPGSlide13.JPGSlide14.JPGSlide15.JPGSlide16.JPGSlide17.JPGSlide18.JPGSlide19.JPGSlide20.JPGSlide21.JPGSlide22.JPGSlide23.JPGSlide24.JPGSlide25.JPGSlide26.JPGSlide27.JPGSlide28.JPGSlide29.JPGSlide30.JPGSlide31.JPGSlide32.JPGSlide33.JPGSlide34.JPGSlide35.JPGSlide36.JPGSlide37.JPG