طراحی فضای سبز

امروزه معماری منظر و طراحی فضاهای تفریحی و تفرجی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بشر امروزی است.تفلیق محیط طبیعی با محیط مصنوعی و به کارگیری عوامل مصنوع در راستای عوامل طبیعی است که ارتباط نزدیک انسان را با محیط طبیعی برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را مرتفع می سازد.(ادامه)

37.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpgT1B.jpgT2B.jpgT3B.JPGT4B.jpgT5B.jpgT6B.jpgT7B.jpgT8B.jpgT9B.jpgT10B.jpgT11B.jpgT12B.jpgT13B.JPGT14B.jpgT15B.jpgT16B.jpgT17B.jpgT18B.jpgT19B.jpgT20B.jpgT21B.jpgT22B.jpgT23B.jpgT24B.jpg