طراحی فضای سبز

امروزه معماری منظر و طراحی فضاهای تفریحی و تفرجی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بشر امروزی است.تفلیق محیط طبیعی با محیط مصنوعی و به کارگیری عوامل مصنوع در راستای عوامل طبیعی است که ارتباط نزدیک انسان را با محیط طبیعی برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را مرتفع می سازد.(ادامه)

n2.jpgn3.jpgn5.jpgn7.jpgn8.jpgn9.jpgn10.jpgn11.jpgn16.jpgn17.jpgn18.jpgn19.jpgn20.jpgn21.jpgn22.jpgn24.jpgn25.jpgn26.jpgn27.jpgn28.jpgn29.jpgn30.jpgn31.jpgn32.jpgn33.jpgn34.jpgn35.jpgn36.jpgn37.jpgn38.jpgn39.jpgn40.jpgn41.jpgn42.jpgn43.jpgn44.jpgn45.jpgn49.jpgn51.jpgn52.jpgn53.jpgn54.jpgn56.jpgn57.jpgn58.jpgn59.jpgn60.jpgn61.jpgn62.jpgn63.jpgn64.jpgn65.jpgn66.jpgn67.jpgn68.jpgn69.jpgn70.jpgn71.jpgn72.jpgn73.jpgn74.jpgn75.jpgn76.jpgn77.jpgn78.jpgn79.jpg