طراحی فضای سبز

امروزه معماری منظر و طراحی فضاهای تفریحی و تفرجی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بشر امروزی است.تفلیق محیط طبیعی با محیط مصنوعی و به کارگیری عوامل مصنوع در راستای عوامل طبیعی است که ارتباط نزدیک انسان را با محیط طبیعی برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را مرتفع می سازد.(ادامه)

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg0011.jpg0012.jpg0013.jpg0014.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0018.jpg0019.jpg0020.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg0025.jpg0026.jpg0027.jpg0028.jpg0029.jpg0030.jpg0031.jpg0032.jpg0033.jpg0034.jpg0035.jpg0036.jpg0037.jpg0038.jpg0039.jpg0040.jpg0042.jpg0043.jpg0044.jpg0045.jpg0046.jpg0047.jpg0048.jpg0049.jpg0050.jpg0051.jpg0052.jpg0053.jpg0054.jpg0055.jpg0056.jpg0057.JPG0058.JPG0059.jpg0060.jpg0061.jpg0062.jpg0063.jpg0064.jpg0065.jpg0066.jpg0067.jpg0068.jpg0069.jpg0070.jpg0071.jpg0072.jpg0073.jpg0074.jpg0075.jpg0076.jpg0077.jpg0078.jpg0079.jpg0080.jpg0081.jpg0083.jpg0084.jpg0085.jpg0087.jpg0088.jpg0089.jpg0090.jpg0091.jpg0092.JPG0093.jpg0094.jpg0095.jpg0096.jpg0097.jpg0098.jpg0099.jpg0100.jpg0101.JPG0102.JPG0103.jpg0104.jpg0105.jpg0106.jpg0107.jpg0108.jpg109.JPG0110.jpg0111.jpg0112.jpg0113.jpg0114.jpg0115.jpg0116.jpg0117.jpg0118.jpg0119.jpg0120.jpg0121.jpg0122.jpg0123.jpg0124.jpg0125.jpg0126.jpg0127.jpg0128.jpg0129.jpg0130.jpg